Skip to main content

Privacyverklaring

Oud-Beijerland, november 2018

De Commissie Ondernemersgala Hoeksche Waard (hierna te noemen OGHW) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De OGHW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.Als OGHW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de OGHW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Deelnemers en genomineerdenadministratie
 • Versturen van het OGHW mails en/of berichtenVerstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierna beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegeven door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De OGHW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK nummer
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websiteBewaartermijn
De OGHW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelingen genomen:

 • Alle personen die binnen de OGHW kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Contact, mailing, reclame en/of evenementen
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Indien men aanwezig is bij een evenement van de OGHW gaat men automatisch akkoord met het eventueel gebruik van beeldmateriaal door de OGHW waarop men tijdens het event zichtbaar kan zijn. Indien men nadrukkelijk niet gefotografeerd wenst te worden dient men dit tijdens het betreffende evenement duidelijk te maken aan de organisatie.

Indien men zich aanmeldt voor een evenement van OGHW gaat men akkoord met het feit dat de OGHW het gebruikte e-mailadres mag gebruiken voor het verzenden van vervolguitnodigingen voor dergelijke events en/of het verzenden van informatie over de bijeenkomsten. Indien men hier geen prijs op stelt kan men zich te allen tijde gemakkelijk weer afmelden via de digitale uitnodigingen of door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we u hiervoor met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan alstublieft contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.